?What is CPU Ready

یک مؤلفه آماری وضعیت CPU است و به مدت زمانی که به طول می‌انجامد تا یک job یا برنامه به منبع CPU فیزیکی  برسد را مدت زمان CPU Ready گویند. این اصطلاح در مجازی‌سازی برای رسیدن درخواست ماشین مجازی به CPU فیزیکی است. همچنین در تجهیزات فیزیکی IT نیز قابل آمار گیری است. این آمار بدین گونه…

Close Idle Sessions With PowerCLI

برای این که بتوان sessionهای غیر فعال برای مدت خاص بر حسب دقیقه را با استفاده از PowerCLI بست می‌توان از دستورات زیر استفاده نمود. ## max number of idle minutes for sessions to Close $intOlderThan = ۶۰ $serviceInstance = Get-View ‘ServiceInstance’ ## get the session manager object $sessMgr = Get-View $serviceInstance.Content.sessionManager ## array to hold info…

Nutanix

Nutanix این شرکت فعال در زمینه مجازی‌سازی می‌باشد. با ارائه محصول Hypervisor آن به نام Acropolis که بیشتر از چند ماه نیست که وارد بازار IT شده است،  باعث نگرانی شرکت VMware شده است. این شرکت در پروژه‌ای نیز با همکاری شرکت Microsoft و نرم‌‌افزار Microsoft Azure بستر ابری را ایجاد نموده است. محصول Acropolis…